PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI Z PODEJRZENIEM O AUTYZM / ZESPÓŁ ASPERGERA Z REJONU DZIAŁANIA PPP W PUSZCZYKOWIE I JEJ FILII

 

Ustala się następujące kroki kierowania dziecka do PPP w Swarzędzu:

  1. Rodzice odbywają konsultację wstępną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie lub jej filiach w zależności, do której należą ze względu na miejsce zamieszkania lub właściwej ze względu na placówkę do której uczęszcza dziecko.
  2. Pracownik merytoryczny właściwej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku podejrzenia spektrum wykonuje kwestionariusz ASRS.
  3. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie lub w jej filiach wykonuje się podstawowe badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz diagnozę procesów przetwarzania sensorycznego.
  4. Pracownicy merytoryczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie lub w jej filiach formułują pisemną informację o wynikach badań, z wyszczególnieniem zastosowanych metod diagnostycznych i przekazują pisemną informację rodzicowi.
  5. W uzasadnionych przypadkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie lub jej filie wydają skierowanie na dalsze badanie dziecka do PPP Swarzędzu z opisem powodu kierowania. (załącznik – wzór skierowania).
  6. Na podstawie skierowania i otrzymanej informacji rodzic kontaktuje się z PPP w Swarzędzu celem umówienia terminu wizyty.
  7. Rodzic przed wizytą w PPP w Swarzędzu zobowiązany jest do zapoznania się z informacją na stronie internetowej PPP Swarzędz (poradnie.powiat.poznan.pl) z zaleceniami „ Jak przygotować się do diagnozy autyzmu/zespołu Aspergera”