Opiniowanie

 • System przyjęć
 • Opiniowanie
 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, a także dzieciom i młodzieży nieuczęszczającym do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom (opiekunom prawnym), jeżeli zamieszkują teren objęty działaniem poradni.
 3. Aby uzyskać pomoc w poradni nie jest potrzebne skierowanie.
 4. Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież na wniosek rodziców.
 5. Młodzież pełnoletnia może zgłosić się osobiście.
 6. Rejestracja odbywa się telefonicznie, osobiście w sekretariacie lub elektronicznie. W przypadku rejestracji elektronicznej konieczne jest podania danych dziecka:
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • PESEL,
  • nazwa przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza
  • numer kontaktowy do rodzica.

W tytule maila należy podać: rejestracja dziecka.

 1. W poradni obowiązuje terminarz wg kolejności zgłoszeń.
 2. Poradnia wprowadziła system tzw. "konsultacji wstępnych".

Poradnia wydaje na wniosek rodziców opinie w sprawach:

 1. Rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 2. Odroczenia obowiązku szkolnego.
 3. Potrzeby objęcia ucznia pomocą w formie klasy terapeutycznej.
 4. Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 5. Zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 6. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 7. Przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy.
 8. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej..
 9. Nauki zawodu ucznia nie mającego 15 lat, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową
 10. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.
 11. Udział w zajęciach organizowanych w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
 12. Zaopiniowania zezwolenia na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.
 13. Zaopiniowania zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 14. Specyficznych trudności w uczeniu się.
 15. Związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży nie określonej w odrębnych przepisach.
 16. Objęcia dziecka (ucznia) pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce.
 17. Informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy.
 18. Zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 19. Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 20. Przyuczenia do wykonywania określonej pracy ucznia nie mającego 15 lat lub ucznia mającego 15 lat, który nie ukończył ośmioletniej szkoły podstawowej.
 21. Zaopiniowania zezwolenia na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą przez dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka.
 
Skip to content