Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu pppswarzedz.pl

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pppswarzedz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-01

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Jankowska-Semik, a.semik@pppswarzedz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (61) 817 49 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres w Swarzędzu: ul. Dworcowa 7 (III piętro), 62-020 Swarzędz

Adres w Czerwonaku: ul. Poznańska 15 D/83, 62-028 Koziegłowy

Adres w Murowanej Goślinie: ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina

Adres w Kostrzynie: ul. Braci Drzewieckich 1 62-025 Kostrzyn

Adres w Pobiedziskach: ul. Kazimierza Odnowiciela 16, 62-010 Pobiedziska

W filiach Swarzędz ora Murowana Goślina budynek jest piętrowy, posiadający windę, dzięki czemu nie ma przeszkód w dotarciu do Naszej Poradni dla osób niepełnosprawnych. W Kostrzynie oraz Pobiedziskach budynki są parterowe. W czerwonaku budynek jest piętrowy – bez windy i udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

W żadnej filii nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a

Przed budynkami wszystkich filii znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Do budynku wszystkich filii można wejść z psem przewodnikiem

Aktualnie w żadnej filii nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących