PROCEDURA O POTRZEBIE OBJĘCIA DZIECKA / UCZNIA ZINDYWIDUALIZOWANĄ ŚCIEŻKĄ REALIZACJI OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / ZINDYWIDUALIZOWANĄ ŚCIEŻKĄ KSZTAŁCENIA

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i

    udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

    (Dz. U. z 2020, poz. 1280)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad  

    działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

    (Dz. U. z 2013, poz. 199 ze zm.)

 

 

 1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
  przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, to forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w przedszkolu / szkole, zwanym dalej szkołą, dzieciom / uczniom, zwanym dalej uczniom, posiadającym opinię publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 1. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym
  oraz uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem.
 1. Zindywidualizowana ścieżka jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły,
  którym stan zdrowia nie uniemożliwia i nie utrudnia uczęszczania do szkoły, ale ze względu
  na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 1. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub
  zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym
  oraz indywidualnie z uczniem.
 1. Opinię o potrzebie pomocy w formie zindywidualizowanej ścieżki wydaje się uczniowi, wobec
  którego udzielona dotychczas pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole nie przyniosła
  wystarczającej poprawy jego funkcjonowania.
 1. Opinię o potrzebie pomocy w formie zindywidualizowanej ścieżki wydaje się uczniowi na
  wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia.
 1. W celu uzyskania opinii poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w formie
  zindywidualizowanej ścieżki rodzic:
  • a) rejestruje się na konsultację wstępną do poradni, na której zostaje dokładnie poinformowany o procedurze i wymaganych dokumentach niezbędnych do uzyskania opinii o potrzebie objęcia ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki,
  • b) zgłasza się z dzieckiem na badanie psychologiczne i pedagogiczne w ustalonym terminie,
  •  c) dołącza dokumentację określającą:
   • trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole (przekazuje informację w trakcie wywiadu przeprowadzanego w poradni),
   • w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan
    zdrowia dostarcza zaświadczenie lekarskie wskazujące wpływ przebiegu choroby na
    funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości jego udziału
    w zajęciach wychowania przedszkolnego / zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem
    (formularz zaświadczenia lekarskiego rodzic pobiera na stronie internetowej PPP w Swarzędzu w zakładce druki do pobrania)
   • w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły dostarcza opinię nauczycieli i specjalistów
    prowadzących zajęcia z uczniem określającą funkcjonowanie w szkole ucznia ubiegającego się o opinię o potrzebie objęcia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki (formularz opinii szkoły wg wzoru opracowanego przez poradnię – rodzic pobierana stronie internetowej PPP w Swarzędzu w zakładce druki do pobrania)
 1. Możliwa jest sytuacja, w której uczniowi, zgłoszonemu do poradni z powodu trudności edukacyjnych lub wychowawczych, zespół diagnostyczny, po przeprowadzeniu procesu diagnostycznego, zaproponuje pomoc w formie zindywidualizowanej ścieżki. Wówczas wszczyna się niniejszą procedurę od punktu 7c.
 1. Przed wydaniem opinii poradnia, tj. zespół diagnostyczny zajmujący się przedmiotową sprawą,
  we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza
  analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę
  pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  1. a) analizy we współpracy ze szkołą dokonuje się poprzez zapoznanie się diagnostów poradni
   z informacjami nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu
   ucznia w szkole, zapoznanie się z informacją szkoły o podjętych przez nią dotychczas działaniach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec ucznia wraz z określeniem jej efektów, a także ze stanowiskiem szkoły w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, w tym proponowanym zakresem, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i proponowanym okresem objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką (analiza funkcjonowania ucznia w szkole na formularzu wg wzoru opracowanego przez poradnię umieszczonego w zakładce druki do pobrania).
   1. b) analizy we współpracy z rodzicami lub pełnoletnim uczniem dokonuje się poprzez zapoznanie się z informacją rodziców lub pełnoletniego ucznia dotyczącą jego funkcjonowania w szkole, w  tym o efektach otrzymanej dotychczas na terenie szkoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także ze stanowiskiem rodzica lub pełnoletniego ucznia w sprawie objęcia go zindywidualizowaną ścieżką, w tym proponowanym zakresem, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i proponowanym okresem objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką.
 1. Po zakończeniu działań diagnostycznych oraz analizy dokumentacji, w tym spełniania wymogów formalnych warunkujących wydanie uczniowi opinii oraz stanowiska szkoły i rodzica w przedmiotowej sprawie, zespół diagnostyczny podejmuje decyzję dotyczącą wydania opinii informując o powziętym postanowieniu rodzica oraz szkołę.
  1. a)  Rodzic zostaje powiadomiony o decyzji dot. wydania opinii na spotkaniu postdiagnostycznym.                                                              W wypadku podjęcia decyzji o wydaniu opinii – rodzic składa wniosek o wydanie opinii, która zostaje wydana w trybie uregulowanym przepisami w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
   1. b)  Szkoła zostaje powiadomiona o decyzji dot. wydania opinii przez zespół diagnostów poradni w przyjęty między placówkami sposób.
 1. Opinia poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, a ponadto wskazuje:
  1. a)  zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym,
   1. b) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny,
    1. c) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.