Procedura przyjmowania dzieci spoza terenu działania Poradni PPP Swarzędz

Ustala się następujące kroki kierowania dziecka:

  1. Rodzice odbywają konsultację wstępną w poradni rejonowej ze względu na miejsce zamieszkania lub właściwej dla placówki dziecka.
  2. Pracownik merytoryczny w przypadku podejrzenia spektrum wykonuje kwestionariusz ASRS.
  3. W poradni wykonuje się podstawowe badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz diagnozę procesów przetwarzania sensorycznego.
  4. Pracownicy merytoryczni formułują pisemną informację o wynikach badań,
    z wyszczególnieniem zastosowanych metod diagnostycznych i przekazują rodzicowi.
  5. Poradnia wydaje skierowanie do PPP Swarzędz z uzasadnieniem powodu kierowania. (załącznik – wzór skierowania).
  6. Po wykonanych powyżej czynnościach rodzic kontaktuje się z PPP w Swarzędzu celem umówienia wizyty.
  7. Rodzic przed wizytą zobowiązany jest do zapoznania się z informacją na stronie PPP Swarzędz z zaleceniami jak przygotować się do diagnozy.